Politiikan A-Ö

Sosialidemokraattien näkemyksiä monenlaisiin kysymyksiin

A

Abortti
Naisilla on oikeus päättää omasta kehostaan.

Adoptio
Adoptiovanhemmuutta on tuettava ja kannustettava entistä enemmän. Rakastavia vanhempia ei ole koskaan liikaa. Myös samaa sukupuolta oleville rekisteröidyille pareille kuuluu oikeus adoptioon.

Aikuiskoulutus
Kannatamme aikuiskoulutuksen kokonaisuudistusta henkilökohtaisiin koulutustileihin perustuvan järjestelmän suuntaan. Mallissamme jokaiselle kansalaiselle luodaan tili, johon kertyy rahamääräistä koulutusoikeutta aikuiskoulutuksen hankkimiseen. Tämä tekee koulutustarjonnasta aidosti ihmisten tarpeisiin vastaavaa, lisää avoimuutta ja tehokkuutta.

Oppilaitoksia on tuettava erityisen hintatuen avulla, joka mahdollistaa yhteiskunnallisesti tarkoituksenmukaisen koulutuksen tarjoamisen. Kaikki olemassa oleva aikuiskoulutus on tarjolla valtakunnallisessa sivistyskeskus-palvelussa. On käynnistettävä uusi Noste-ohjelma, jonka kohderyhmänä ovat erityisesti vähiten koulutusta saaneet kansalaiset.

Alkoholi
Alkoholia on verotettava kansanterveydellisiä lähtökohtia painottaen. Alkon monopolia ei tule purkaa. Alkoholimainontaa on rajoitettava.

Ammattiyhdistysliike
Ammattiyhdistysliikkeellä ja poliittisella sosialidemokraattisella liikkeellä on pitkä yhteinen historia. Molemmat syntyivät omaksi osakseen laajempaa työväenliikettä vaatimaan täysimääräisiä ihmisoikeuksia alistetuille ihmisryhmille. Ammattiyhdistysliikkeen keskeiset tavoitteet ihmisarvoisesta työstä, palkasta jolla tulee toimeen sekä sopimiseen perustuvasta yhteiskunnasta ovat myös tänä päivänä sosialidemokraateille tärkeitä.

Ansiosidonnainen sosiaaliturva
Kannatamme sosiaaliturvaa, joka jakaantuu ansio- ja perusturvaan. Ansioturva kannustaa työhön, korkeimman mahdollisen sosiaaliturvan saa tekemällä työtä. Ansio- ja perusturvaan perustuva sosiaaliturvamalli on tyypillinen pohjoismaille, joissa köyhyys on harvinaisinta koko maailmassa. Ansioturvaa tulee kertyä kaikesta tehdystä työstä ja erityisesti pätkätyöntekijöiden mahdollisuutta päästä ansioturvan piiriin on parannettava.

Ansiotuloverotus
Kannatamme ansiotuloverotuksen maltillista keventämistä osana laajempaa verouudistusta jossa ympäristöveroja, pääomatuloveroja sekä omistamiseen kohdistuvia veroja kiristetään. Veropohja on pidettävä laajana hyvinvointipalveluiden rahoituksen turvaamiseksi.

Aseidenriisunta
Suomen on tuettava aktiivisesti aseidenriisuntatyötä. Asevarustelumenot on jäädytettävä. Erityisesti on panostettava pienaseiden määrän vähentämiseen. SDP:n tavoitteena on ydinaseeton maailma.

Asekauppavero
Tuemme kansainvälisen asekauppaveron käyttöönottoa. Veron tuotto tulee ohjata kehitysrahoitukseen.

Asevelvollisuus
Kannatamme miesten yleistä asevelvollisuutta jota täydentää naisten vapaaehtoinen asepalvelus.

Asuminen
Yhteiskunnan on panostettava erityisesti kohtuuhintaisen vuokra-asumisen mahdollisuuksiiin. Asumisen korkea hintataso on merkittävä yhteiskunnallinen ongelma. Vuokralla asuvat ja omistusasunnon omistajat eivät saa olla keskenään eriarvoisessa asemassa. Asuinalueiden tulee olla sosiaaliselta rakenteeltaan monipuolisia ja eheitä.
Rakentamisessa on kiinnitettävä erityistä huomiota laatuun ja energiatehokkuuteen. Valtion on tuettava uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämiseen perustuvia lämmitysratkaisuja asuinrakentamisessa. Asunnottomuus on poistettava.

Autoverotus
Autoilun verotusta on kehitettävä ympäristöä säästävään ja joukkoliikennettä tukevaan suuntaan. Pienipäästöisellä autolla ajamisesta on palkittava matalammilla veroilla.

Avioliittolaki
Kannatamme avioliittolain muuttamista sukupuolineutraaliksi.

B

Biopolttoaineet
Biopolttoaineet tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia ilmastonmuutoksen torjuntaan, mutta eivät ole riskittömiä. Biopolttoaineiden hyödyntämisessä on kiinnitettävä huomiota tosiasiallisiin ympäristövaikutuksiin. Biopolttoaineille tulee luoda kansainvälinen sertifiointijärjestelmä eivätkä ne saa kilpailla ruuantuotannon tai vesihuollon kanssa resursseista kehitysmaissa. Suomessa parhaita mahdollisuuksia tarjoaa biomassan hyödyntäminen.

D

Demokratia
Ihmisten vaikutusmahdollisuuksia on määrätietoisesti laajennettava. Kotimaassa tämä tarkoittaa entistä avoimempaa päätöksentekojärjestelmää, ylikansallisesti ennen muuta globalisaation demokratisointia. Demokratian on aina oltava markkinoiden yläpuolella.

E

Elinkeinopolitiikka
Elinkeinotoiminnan edellytyksiä on vahvistettava innovaatiopolitiikalla sekä kasvuhakuisia yrityksiä pääomittamalla. Yritysten tukien tulee olla entistä selkeämmin vastikkeellisia ja niitä tulee suunnata entistä enemmän palveluelinkeinoille. Suomalaisten yritysten yhteiskuntavastuu ulottuu myös ulkomaille.

Eläkeikä
Kannatamme joustavaa eläkkeellesiirtymisikää. Nykyinen 63-68-vuoden iässä tapahtuva eläkkeelle siirtyminen on toiminut hyvin. Työuria ei voida pidentää pakolla, vaan työelämän laatua kehittämällä. Työelämää vaivaa jatkuva kiire, muutos ja työtehtävien muuttuminen. Työpaikoilla on räätälöitävä töitä, työaikoja ja työolosuhteita niin että työkyvyn alentuessakin on mahdollista jatkaa työelämässä.

Eläkkeet
Eläkkeiden rahoitus on turvattava. Työeläkemaksuja on nostettava maltillisesti jotta eläkelupauksista voidaan pitää kiinni. Eläketulon verotus ei saa olla kireämpää kuin vastaavankokoisen palkkatulon. Korkean inflaation vuosina eläkkeitä tulee tarkistaa kaksi kertaa vuodessa.
Eläkettä tulee kertyä kaikesta tehdystä työstä ja etuuksien on perustuttava lakiin. Eläkevarat on sijoitettava tuottavasti, turvallisesti ja eettisesti. SDP sitoutuu siihen, ettei työeläkkeitä leikata tulevalla vaalikaudella.

Energia
Suomen tulee olla öljystä riippumaton valtio vuoteen 2030 mennessä. Samalla energian kulutusta on kyettävä vähentämään sekä takaamaan teollisuudelle kohtuuhintaisen energian saanti.

Suomeen on rakennettava monipuolinen ja omavarainen energiantuotanto. Energianlähteiden osuutta suomalaisesta energiantuotannosta tulee kasvattaa. On otettava käyttöön vihreän sertifikaatin tukijärjestelmä uusiutuville energialähteille. Suunnitelmat metsästä saatavan energian lisäämiseksi eivät saa johtaa epäedulliseen tukipaketointiin tai haitata jatkojalostusta.

Suomen sähkön kantaverkon tulee olla valtion hallinnassa.

Euroopan Unioni EU
Kannatamme Suomen jäsenyyttä EU:ssa sekä voimakasta ja demokraattista Euroopan Unionia. EU:n toimintaa on kehitettävä sosiaalisempaan suuntaan. Rahapolitiikan tavoitteeksi on otettava vakauden lisäksi työllisyyden ylläpito. Unionin on toimittava aktiivisesti ilmastonmuutosta vastaan.

Eutanasia
Emme pidä eutanasian laillistamista tarpeellisena. Hoitotestamentissa ihminen voi määrätä omasta hoidostaan. Ihmisten tietoisuutta hoitotestamentin merkityksestä tulee lisätä.

F

Feminismi
Olemme vahvasti sitoutuneet tasa-arvon periaatteisiin. Kaikessa toiminnassa on edistettävä sukupuolten välistä tasa-arvoa.

G

Geenimuuntelu
Tuemme geenimuuntelun vaikutusten arviointia suorittavaa tutkimusta ja suhtaudumme gmo-tuotantoon varovaisesti. Uusien tekniikoiden hyväksyttävyydestä on käytävä laajaa keskustelua ja niiden mahdollisten haittojen ehkäisystä on huolehdittava riittävällä lupa- ja valvontajärjestelmällä. Geenimuunneltujen tuotteiden riskinarvioinnit eivät saa lisätä eläinkokeiden määrää. Kuluttajien tulee saada asianmukaista tietoa tuotteiden ominaisuuksista, riskeistä ja terveysvaikutuksista. Kuluttajille on taattava mahdollisuus valita geenimuunnellun ja muuntelemattoman tuotteen välillä. Sosiaaliset ja taloudelliset seurausvaikutukset on arvioitava huolellisesti.

Globalisaatio
Globalisaatio on tuottanut sekä voittajia että häviäjiä. Erot syntyvät yhteiskuntien sisälle. Globaali talous tarvitsee entistä vahvemmat säännöt. Tällä hetkellä globaalia taloutta ei kyetä ohjaamaan demokraattisesti riittävän tehokkaasti. Tarvitaan ylikansallista politiikkaa ja demokratiaa. Samalla kansallisesti on panostettava sosiaaliturvaan sekä koulutukseen.

H

Harmaa talous
Veronkiertoa on torjuttava tehokkaasti. Haluamme entistä paremmat valvontakeinot sekä resurssit käyttöön harmaan talouden torjumiseksi. Veroparatiisit on suljettava.

Hedelmöityshoidot
Kannatamme hedelmöityshoitoja tasavertaisesti kaikille niitä tarvitseville, niin yksinäisille naisille, samaa sukupuolta oleville pareille kuin heteropareillekin.

Hehkulamput
Kannatamme hehkulamppujen kieltämistä ja siirtymistä energiansäästölamppuihin.

Hiilidioksidivero
Kannatamme globaalien, alueellisten ja paikallisten hiilidioksidiveromallien kehittämistä. Eurooppalaisella tasolla on selvitettävä hiilitullin asettamista tuotteille, joiden alkuperämaissa päästöt eivät sisälly tuotantokustannuksiin.

I

Itämeri
Itämeri voi huonosti. Päästöjä on kyettävä vähentämään nopeasti ja pysyvästi. Suurin kotimainen ympäristöongelmien aiheuttaja on maatalous. Ympäristötukien myöntämisperusteita ja valvontaa tulee kiristää ja jätevedet on otettava talteen.

Ilmastonmuutos
Ihmisen toiminnasta johtuva ilmastonmuutos on tieteellinen tosiasia. Ilmastonmuutos uhkaa johtaa suuriin ongelmiin niin ekologisesti kuin taloudellisesti ja sosiaalisestikin. Ilmastonmuutoksen torjunta ja sopeutuminen vaativat muutoksia kaikilta. Ilmaston lämpeneminen on pysäytettävä. Kannatamme sitovia kansainvälisiä rajoituksia päästöille, investointeja ympäristöteknologiaan sekä ympäristöverotuksen kiristämistä. Samaan aikaan on saatava aikaan merkittävä asennemuutos.

Innovatiiviset kehitysrahoituslähteet
Tuemme innovatiivisten kehitysrahoituslähteiden, joihin kuuluvat mm. monet ylikansalliset verot, käyttöönottoa.

J

Joukkoliikenne
Julkista tukea joukkoliikenteelle on lisättävä huomattavasti. Raideliikenteen kehittämisessä oleellista on nopeuksien nostaminen ja raidekapasiteetin lisääminen. Palvelutasoa on nostettava ja lippujen hintoja alennettava. Kannatamme valtakunnallisen matkakortin luomista ja maksutonta joukkoliikennettä alle 16-vuotiaille.

Julkiset palvelut
Julkiset palvelut ovat solidaarisuutta ja yhteisvastuuta käytännössä. Haluamme kehittää kaikille yhteisiä palveluita jotka saadaan läheltä. Jokaisella on oikeus luottaa siihen, että hän saa verorahoilleen hyvää vastinetta laadukkaan palvelun muodossa. Tämä vaatii paitsi riittävää rahoitusta, myös hyviä työolosuhteita palveluita tuottaville ihmisille. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelumaksujen ei tule muodostaa estettä kenellekään palveluita tarvitsevalle. Asiakasmaksuista kertyvän ns. maksukaton määrää tulee madaltaa. Hammashoito ja palveluasumisen tukeminen tulee saattaa maksukattojärjestelmän piiriin.

Yksityiset hyvinvointipalvelut voivat täydentää julkisen sektorin palvelutarjontaa. Markkinoita voidaan hyödyntää siellä missä ne toimivat. Kilpailuttamisessa menestyminen ei saa tapahtua palvelun laadusta tai työntekijöiden työolosuhteista tinkimällä. Hoivapalveluihin tarvitaan tulevina vuosina huomattavasti lisää työvoimaa.

Jätteenpoltto
Jätteenpoltolla on mahdollista korvata erityisesti hiilen käyttöä. Yhdyskuntajätteen hyödyntämistä energiantuotannossa on lisättävä. Kaatopaikoille päätyvän jätteen määrää on kaikin keinoin vähennettävä.

K

Kaavoitus
Yhdyskuntarakennetta on tiivistettävä ja suosittava energiatehokasta rakentamista. Uudet alueet tulee suunnitella hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle.

Kehitysyhteistyö
Köyhyys on edelleen suurin yksittäinen ongelma maailmassa. Myös Suomen on kannettava vastuunsa. Kannatamme kehitysyhteistyömäärärahojen nostoa 0,7%:iin bruttokansantuotteesta vuoteen 2015 mennessä.

Kiinteistövero
Kiinteistöverorasitusta tulee kohdistaa entistä enemmän suurimpien kiinteistöjen omistajille. Rakentamattomalle kaavoitetulle tonttimaalle määrätyn kiinteistöveron ylärajaa tulee nostaa.

Koulutus
Jokaisella tulee olla oikeus hyvään koulutukseen omien kykyjensä ja kiinnostuksensa mukaisesti. Suomalainen maksuton ja kansainvälisessä vertailussa tasa-arvoinen koulutusjärjestelmä on tuottanut erittäin hyviä tuloksia erityisesti peruskoulun osalta. Eriarvoistava ja vain huippuihin panostava koulutuspolitiikka on paitsi epäoikeudenmukaista myös tehotonta.
Koulujen oppimistulosten alueellisia eroja on kavennettava. Oppivelvollisuutta on pidennettävä 18 vuoteen. Ammatillisen ja lukio-opiskelun yhdistämisen on oltava nykyistä helpompaa. Korkeakoulujen on erikoistuttava vahvuusalueisiinsa ja niiden perusrahoitusta on vahvistettava. Korkeakoulutuksen tulee olla yksilölle maksutonta.

Työssä oleville on luotava mahdollisuus jatkuvaan osaamisensa päivittämiseen sekä työuran aikana tapahtuvaan uuden ammatin oppimiseen. Aikuiskoulutuksen uudistuksen osalta tavoitteena on siirtyminen henkilökohtaisiin koulutustileihin perustuvaan aikuiskoulutuksen rahoitukseen.

Kriisinhallinta
Kannatamme osallistumista kansainväliseen rauhanturva- ja kriisinhallintatehtäviin. Suomen tulee vahvistaa erityisesti siviilikriisinhallinnan resursseja.

Kunnallisvero
Kuntien on saatava entistä suurempi osa asukkaidensa verotuloista. Tällä tavalla kyetään vahvistamaan sekä paikallista demokratiaa että peruspalveluita.

Kuntaliitokset
Kannatamme vahvoja peruskuntia, jotka kykenevät itse järjestämään keskeisimmät palvelunsa. Kuntarajat eivät saa vaikeuttaa ihmisten elämää tai asettaa heitä eriarvoiseen asemaan keskenään. Kuntarakenteelle luonteva pohja on työssäkäyntialue.

Kulttuuri
Kulttuuri ja taide kuuluvat kaikille eikä hyvinvointia ei voida luoda ilman luovuutta. Veikkausvoittovaroja tulee jatkossakin käyttää kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön tukemiseen. Valtion museoiden tulee olla maksuttomia. Työttömille, eläkeläisille ja opiskelijoille on otettava käyttöön kulttuuriseteli.

Köyhyys
Keskeistä on sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Köyhyyttä on vähennettävä ja toisaalta ennaltaehkäistävä edistämällä työllisyyttä, parantamalla sosiaaliturvaa ja julkisia palveluita sekä laskemalla kustannuksia erityisesti asumisessa. Sosiaaliturvan aukkoja on paikattava ja tehtävä parannuksia perusturvan tasoon. Sosiaaliturvaan tarvitaan malli, jossa kenenkään ei tarvitse laskea, kannattaako työtä ottaa vastaan vai ei.

L

Lapsiperheet
Jokaisesta lapsesta tulee maksaa samansuuruinen lapsilisä. Lapsilisän tasoa tulee nostaa ja sitoa lisä indeksiin. Kannatamme subjektiivisen päivähoito-oikeuden säilyttämistä sekä päivähoidon tekemistä maksuttomaksi. Ennen maksuttomuuden toteutumista ns. nollamaksuluokka on säilytettävä.

Lapsella on oikeus vanhempiinsa. SDP:n tavoitteena on tasa-arvoinen vanhemmuus. Vanhempainvapaajärjestelmää on kehitettävä siten, että molemmille vanhemmille taataan oma osansa vapaista. Vanhempainrahakautta on pidennettävä siihen asti kun lapsi täyttää vuoden ja vanhemmuudesta aiheutuvia kustannuksia on jaettava entistä tasaisemmin kaikkien työnantajien kesken. Isiä on kannustettava pitämään entistä enemmän vanhempainvapaita.

Lex Nokia
Vaadimme Lex Nokian vetämistä pois eduskunnasta ja äänestimme eduskunnassa lakiesitystä vastaan.

Liikenne
Liikennepolitiikan tavoitteena tulee olla yksityisautoilun vähentäminen ja joukkoliikenteen lisääminen. Ajoneuvojen päästöjä on vähennettävä. Raskaalle liikenteelle on perustettava valvontayksikkö sekä kitkettävä harmaata taloutta kuljetusalalla. Ammattimaisen liikenteen seuraamusjärjestelmää on tehostettava.

Liikunta
Arkiliikuntaa on edistettävä yhdyskuntarakentamisella. Julkisten liikuntapaikkojen tulee olla esteettömiä. Kansalaisjärjestöt ja urheiluseurat ovat tärkeä osa liikuntatyötä. Liikunnan tulee kuulua oppilaitosten, koulujen ja päiväkotien jokapäiväiseen ohjelmaan. Myös työpaikkaliikunnan hyvät käytännöt on säädettävä pysyviksi työpaikkojen toiminnaksi.

Luonnonsuojelu
Luonto on itseisarvo. Luonnon monimuotoisuus on säilytettävä. Erityisesti eteläisessä Suomessa on suojelukeinoja lisättävä merkittävästi.

M

Maahanmuutto
Suomen tulee olla avoin yhteiskunta, joka tarjoaa reilut mahdollisuudet jokaiselle maahan muuttaneelle. Hallittua maahanmuuttoa tarvitaan. Osaa maahanmuuttajista kuitenkin uhkaa syrjäytyminen. Heidät on saatava nykyistä paremmin mukaan yhteiskuntaan työn ja kielen oppimisen kautta. Maahanmuuttajien keskittyminen vain tietyille asuinalueille on ongelma, joka pitää ratkaista. Työperäisen maahanmuuton osalta kannatamme nykyisenkaltaista saatavuusharkintaa.

Maanpuolustus
Suomi vastaa itse omasta puolustuksestaan. Emme kannata Suomen jäsenyyttä NATO:ssa. Puolustuspolitiikan tulee perustua miesten yleiseen asevelvollisuuteen, aluepuolustusjärjestelmään sekä koko maan puolustamiseen. Pohjoismainen ja eurooppalainen yhteistyö vahvistavat Suomen puolustuspoliittista asemaa.

Maatalous
Maatalouden tulevaisuus ei ratkea pelkällä tukipolitiikalla. Maaseutua on kehitettävä monipuolisella yrittäjätoiminnalla. Tuottavuutta on parannettava ja tukiriippuvuutta vähennettävä. Maatalouden ympäristötuet on sidottava entistä tiukemmin todellisiin ympäristöä suojeleviin toimiin.

Metropoli
Kannatamme uuden metropolihallinnon luomista. Metropolialueella tarkoitetaan 16 kunnan aluetta (Helsingin seutu, Lohja ja Porvoo). Metropolialueelle on luotava demokraattinen metropolivaltuusto, joka valitaan suoralla vaalilla. Uuden hallinnon tehtäviin kuuluu erityisesti maankäytöstä, asumisesta ja liikenteestä päättäminen. Lähipalveluista tulee päättää kunnissa.

Metsäteollisuus
Metsä- ja puunjalostusteollisuutta tulee monipuolistaa ja jalostusastetta nostaa. Teollisuus tarvitsee tuekseen edullisen perusenergiaratkaisun. Metsästä saatavan energian lisääminen ei saa uhata jatkojalostusta.

N

NATO
Emme kannata Suomen NATO-jäsenyyttä. NATO-suhteita tulee hoitaa rauhankumppanuuden pohjalta. Mahdollisuus hakea NATO-jäsenyyttä tulee säilyttää. NATO-jäsenyyttä ei tule hakea ilman kansalaisten enemmistön tukea.

O

Omaishoito
Omaishoidon tuen tasoa sekä palvelusuunnitelmien laatua on parannettava. Palvelut tulee saada yhdeltä luukulta. Osittainen hoitovapaa tulee laajentaa myös lähiomaisten hoidossa avustamiseen. Omaishoidon tuki tulee siirtää Kelan hoidettavaksi.

Opintotuki
Opintotuen tulee kehittyä elinkustannuksia vastaavasti. Tukea tulee kehittää myös siten, että opintoaikoja voidaan lyhentää.

Oppivelvollisuus
Kannatamme oppivelvollisuuden pidentämistä 18 vuoteen. Oppivelvollisuuden pidentämisellä pyritään vähentämään koulupudokkuutta ja antamaan jokaiselle nuorelle hyvät eväät elämään. Oppivelvollisuuden piiriin kuuluva opetus voi olla lukion ja ammatillisen koulutuksen lisäksi työpajatoimintaa, valmentavaa koulutusta, työssäoppimista tai oppisopimuskoulutusta.

P

Palkkapolitiikka
Jokaisella on oikeus ihmisarvoiseen palkkaan tekemästään työstä. Palkkojen osuus koko kansantulosta on käännettävä nousuun – tämä tarkoittaa hyvinvoinnin tasaisempaa jakautumista kaikkien sen luomiseen osallistuneiden kesken. Palkkaerojen suuri kasvu on uhka yhteiskunnan eheydelle ja tasa-arvolle. Solidaarisella palkkapolitiikalla kyetään paitsi estämään erojen suuri kasvu, myös takaamaan kaikkien työntekijöiden ansioiden kehitys sekä taloudellinen tehokkuus. Kannatamme ammattiliittojen merkittävää roolia palkoista sopimisessa.

Palvelumaksut
Suomessa kansalaisten maksamat maksut julkisten palveluiden käytöstä ovat erittäin korkealla tasolla. Julkisten palveluiden maksukattoa tulee madaltaa samalla kun valtion ja kuntien vastuunjakoa arvioidaan uudelleen.

Palomiesten eläkeikä
Kannatamme palomiesten eläkeiän alentamista 58 vuoteen.

Perheväkivalta
Vaadimme turvakotien toimintaedellytysten parantamista, lievien pahoinpitelyrikosten asianomistajarikosstatuksen poistamisen selvittämistä sekä kansallisen toimintaohjelman laatimista naisiin kohdistuvan väkivallan poistamiseksi.

Perintövero
Perintövero tulee veromuotona säilyttää kohtuuttomuudet kuitenkin poistaen. Suurista yritysvarallisuusperinnöistä tulee maksaa jatkossakin perintöveroa, kuten myös yritys-, maatila- ja metsävarallisuudesta.

Perusturva
Perusturva on varmuutta työstä, asunnosta, koulutuksesta sekä tarvittavista sosiaali- ja peruspalveluista. Ansiosidonnaista sosiaaliturvaa täydentää syyperustainen vähimmäissosiaaliturva. Perusturvan on oltava inhimillisellä tasolla. Perusturvaetuuksia on korotettava siten, että ne kykenevät suojaamaan ihmisiä köyhyydeltä.

Pohjoismainen yhteistyö
Pohjoismaista yhteistyötä on edelleen tiivistettävä ja kehitettävä.

Presidentin asema
Presidentin valtaoikeudet tulee säilyttää pääosin nykyisellä tasolla. Suoralla kansanvaalilla valittavalla presidentillä tulee olla myös valtaa.

Päivähoito
Päivähoito on eräs keskeisimpiä tasa-arvoa tuottavia palvelujärjestelmiä. Laadukas päivähoito mahdollistaa tasa-arvoisemman työelämän vanhemmille sekä antaa lapsille mahdollisuuksia monipuolisempaan harrastamiseen ja sosiaaliseen yhdessäoloon. Kannatamme päivähoidon tekemistä maksuttomaksi, ryhmäkoon pienentämistä sekä subjektiivisen päivähoito-oikeuden säilyttämistä.

Pätkätyöt
Perusteettomia määräaikaisuuksia on vähennettävä. Kokoaikainen työ on ihmisen perusoikeus, osa-aika- ja määräaikaisen työn tulee olla työntekijän oma valinta, ei vastentahtoinen pakko. Pätkätyöntekijöiden oikeudet on tuotava mahdollisimman tarkasti vakinaisten työntekijöiden oikeuksien rinnalle.
Pätkätyöntekijöiden turvaksi on otettava käyttöön työaika- ja lomapankki. Vuokratyöntekijöille tulee taata nykyistä parempi työsuhdeturva sekä takuupalkka. Samankaltaisista työtilanteista tulee ansaita samalla työmäärällä samat edut ja oikeudet riippumatta työnteon ja työsuhteen muodosta.

Pääomatuloverotus
Kannatamme pääomatuloveron maltillista kiristämistä osana laajempaa kokonaisverouudistusta, jossa palkkatulojen ja pääomatulojen verotuksen välistä kuilua kavennetaan. Kannatamme pääomaveron nostoa 30 prosenttiin.

Pääomatulosta on tehtävä progressiivinen siten, että suuremmista pääomatuloista maksetaan korkeampaa veroa.

Päästökauppa
Päästökauppaa on laajennettava globaalisti kattavaksi järjestelmäksi, joka käsittää talouden eri alat.

R

Raideliikenne
Kannatamme raideliikenteen voimakasta kehittämistä. Valtakunnallisesti tärkeimpiä hankkeita ovat Seinäjoki-Oulu –yhteyden kehittäminen sekä pk-seudun suuret ratahankkeet kuten Pisara-rata sekä suora raideyhteys Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Lähiraideliikenteen kehittämistä tuetaan tavoitteena tehdä siitä toimiva osa suurimpien kaupunkiseutujen joukkoliikennejärjestelmää. Suomi tulee kytkeä nopein yhteyksin eurooppalaiseen rataverkkoon.

Rahapelit
Kannatamme Veikkauksen, RAY:n ja Fintoton rahapelimonopolin säilyttämistä ja tuottojen ohjaamista yleishyödyllisiin tarkoituksiin.

Rahoitusmarkkinavero
Kannatamme rahoitusmarkkinaveron säätämistä. Rahoitusmarkkinavero koskee arvopapereilla, johdannaisilla ja valuutoilla tehtävää kauppaa, jolle tulee säätää matala vero. Tavoitteena on ehkäistä keinottelua ja ohjata taloudellista toimintaa reaalitalouteen suuntautuviin investointeihin.

Rasismi
Emme hyväksy rasismia missään muodossa. Jokainen ihminen on yhtä arvokas.

Rikollisuus
Rikollisuutta on torjuttava tehokkaasti. Jokaisella on oikeus henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen sekä fyysiseen ja henkiseen turvallisuuteen. Suomen on säilyttävä turvalliseksi koettuna yhteiskuntana. Keskeinen ulottuvuus rikollisuuden torjunnassa on sosiaalipoliittinen. Poliisille on taattava riittävät voimavarat ja rikoksiin syyllistyneet on nopeasti saatava vastaamaan teoistaan. Rikosten uhrien oikeusturvaa on parannettava.

Ruoan arvonlisävero
Kaupasta ostetun ruoan arvonlisäverokanta tulee olla samalla tasolla ravintola- ja työpaikkaruoan arvonlisäverokannan kanssa.

S

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt
Kannatamme kaikkien yhtäläisiä oikeuksia ja mahdollisuuksia. Haluamme samaa sukupuolta oleville pareille oikeuden adoptioon. Seksuaalivähemmistöjä leimaavat rajoitukset verenluovutuksissa on poistettava. Avioliittolaki on muutettava sukupuolineutraaliksi.

Siviilipalvelus
Siviilipalvelus on yksi tapa hoitaa maanpuolustusvelvollisuus. Siviilipalveluksen sisältöjä, palvelusolosuhteita ja sosiaalista asemaa tulee kehittää.

Sosiaaliturva
Lähtökohtana tulee olla sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistäminen ja oikeus työhön. Sosiaaliturva koostuu ansioturvasta ja perusturvasta sekä laajoista julkisista palveluista. Tavoittelemme kattavaa ja tasokasta sosiaaliturvaa, joka mahdollistaa inhimillisen elämän kaikille kansalaisille. Sosiaaliturvan tason tulee olla riittävä köyhyyden poistamiseksi.

Sosialismi
Sosialidemokratia on yhteiskunnallista uudistustyötä sosialismin arvojen perustalta. Sosialismi korostaa yksilöiden yhteisvastuuta toisistaan ja yhteisöstään.

Sukupuolten välinen tasa-arvo
Olemme erittäin sitoutuneita sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Samasta työstä tulee maksaa samaa palkkaa. Tavoitteena on tasa-arvoinen vanhemmuus. Vanhempainvapaajärjestelmää tulee kehittää siten, että molemmille vanhemmille varataan oma osansa vapaista. Vanhemmuuden kustannukset on jaettava entistä tasaisemmin kaikkien työnantajien kesken.

Syrjäytyminen
Syrjäytymistä ei torjuta vain rahalla, vaan ehkä vielä korostuneemmin palveluilla. Syrjäytymiskehitys voi alkaa jo hyvin nuorena. Neuvoloiden, päivähoidon ja peruskoulun merkitystä syrjäytymisen ennaltaehkäisyssä on korostettava. Koulupudokkuutta on ehkäistävä mm. pidentämällä oppivelvollisuutta ja luomalla monipuolisia tapoja hankkia itselleen ammatti. Työttömyys on katkaistava alkuunsa. Vaikeasti työllistyville tulee luoda välityömarkkinat ja vajaakuntoisille kehitettävä alennus työnantajamaksuihin. Asunnottomuus on poistettava.

T

Talouskasvu
Pyrimme laadullisesti hyvään taloudelliseen kasvuun. Talouskasvun on oltava kestävää niin ekologisesti kuin sosiaalisestikin. Talouskasvun mittariksi BKT:n rinnalle tulee ottaa käyttöön mittareita jotka mittaavat myös elämän laatua sekä ihmisten välistä tasa-arvoa.

Teollisuus
Menestyvä ja kilpailukykyinen teollisuus muodostaa keskeisen pilarin Suomen hyvinvoinnille. Yhteiskunnan on turvattava teollisuuden menestymisen kannalta keskeiset tekijät mm. panostamalla laadukkaaseen infrastruktuuriin, työvoiman osaamistason parantamiseen sekä vakaaseen ja turvalliseen liiketoimintaympäristöön. Suomalainen teollisuus menestyy osaamisella, erikoistumisella ja yhteistyöllä.

Terveydenhuolto
Kunnallisen terveydenhuollon asemaa ja resursseja on vahvistettava. Erityisesti perusterveydenhuoltoon on panostettava. Palveluiden jakautuminen hyväosaisten yksityisiin ja heikompiosaisten julkisiin palveluihin on estettävä. Julkisten terveyspalveluiden tulee olla laadukkaita ja kaikkien saatavilla. Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuja ei tule korottaa nykyisestä, vaan päinvastoin, kohtuullistaa eniten sairauskuluja omaavien henkilöiden maksurasitusta. Keskeiseksi tavoitteeksi terveyspolitiikassa on asetettava väestöryhmien välisten terveyserojen kaventaminen.

Toisen asteen koulutus
Kannatamme toisen asteen kokonaisuudistusta yhtenäisen toisen asteen mallin pohjalta. Nykymuotoiset tutkinnot on säilytettävä mahdollistaen samalla joustava opintojen yhdistely. Oppimateriaalien ja kokeiden tulee olla opiskelijoille maksuttomia.

Tuloerot
Tuloerot ovat lisääntyneet Suomessa viime vuosina. Suuriksi levinneet erot uhkaavat sosiaalista eheyttä ja tasa-arvoa. Emme hyväksy tuloerojen kasvattamiseen tähtäävää talous- ja yhteiskuntapolitiikkaa. Tuloeroja on kavennettava erityisesti parantamalla heikompiosaisten toimeentuloa ja työllistymismahdollisuuksia mutta myös kiristämällä vauraimpien verotusta.

Turvallisuuspolitiikka
Suomen turvallisuuspolitiikan tulee perustua yhteistyövaraisen turvallisuuden käsitteeseen sekä selkeään sitoutumiseen eurooppalaiseen yhteistyöhön.

Turve
Turpeen käytössä on huomioitava ennen muuta ilmastonäkökohdat.

Tuulivoima
Suomen tuulivoimapotentiaali on vajaakäytössä. Tuulivoimaa tulee lisätä.

Työehtosopimukset
Työehtosopimusten yleissitovuus tulee säilyttää. Suomessa tehtävässä työssä tulee noudattaa suomalaisia työehtoja.

Työllisyys
Tavoitteenamme on täystyöllisyys. Jokaisella on oltava mahdollisuus tehdä kokoaikaista työtä josta saatavalla palkalla tulee toimeen. Osa-aikatyön on oltava työntekijän oma valinta, ei pakko. Aktiivisen työvoimapolitiikan määrärahoja on lisättävä. Työelämää on kehitettävä entistä joustavammaksi työntekijöiden kannalta.

Työssä jaksaminen
Työhyvinvointiin on panostettava kaikilla tasoilla. Työssä jaksamisen ja viihtymisen parantaminen on avainasemassa työurien pidennystavoitteen onnistumisen kannalta. Vuorotteluvapaasta on luotava pysyvä järjestelmä. Työsuojelua on vahvistettava ja ammattiliitoille annettava oikeus osallistua työehtoja koskevien sopimusten valvontaan työpaikoilla.

Työttömyysturva
Työttömyysturvaa on parannettava tavoitteena pohjoismainen taso. Kehittämisessä on huomioitava myös palveluiden ja aktiivisen työvoimapolitiikan merkitys. Työttömyysturvaa on kehitettävä siten, että mahdollisimman nopea paluu työelämään on mahdollinen. Työttömyysturvan tasoa työttömyyden alussa tulee nostaa ja samalla lisätä velvoittavuutta. Jokaisen työttömäksi joutuneen on saatava kolmen kuukauden kuluessa työllistymiseen tai muuhun aktivointiin liittyvä tarjous. Työttömien koulutusmahdollisuuksia on parannettava.

U

Uskonnonopetus
Uskonnonopetuksen tavoitteena on laajasti, kriittisesti, kunnioittavasti ja avoimesti erilaisia katsomuksia käsittelevä opetus. On selvitettävä eri uskontokunnille suunnatun uskonnonopetuksen korvaamista yhteisellä uskontotiedon opetuksella.

V

Vaalirahoitus
Kannatamme vaalirahoituksen avoimuutta. Kaikki yli 2000 euron lahjoitukset tulee julkistaa. Ilmoitusvelvollisuuden tulee koskea myös puolueyhteisöjä. Valtio-omisteisten yhtiöiden ei tule tukea puoluepoliittista toimintaa.

Valtionyhtiöt
Kansallisomaisuudesta on pidettävä nykyistä parempaa huolta. Valtionyhtiöiden tulee sitoutua kestävään henkilöstöpolitiikkaan ja kyettävä toimimaan pitkäjänteisellä tavalla myös taantumaolosuhteissa. Valtion yritysomistusten mahdollinen myynti tulee ajoittaa siten, että saatu tuotto on mahdollisimman korkea. Valtion omistusosuuksia yrityksissä voidaan myös kasvattaa. Valtion erityistehtäviä hoitavia yrityksiä ei tule myydä. VR tulee säilyttää valtion omistuksessa.

Valuutanvaihtovero
Kannatamme valuutanvaihtoveron käyttöönottoa osana ylikansallisten verojen yleisempää kehittämistä.

Vammaiset
Tavoitteeksi on asetettava vaikeavammaisen henkilön oikeus henkilökohtaiseen avustajaan. Julkisten tilojen on oltava esteettömiä. Suomen on ratifioitava YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus.

Vanhemmuuden kustannukset
On luotava vanhempainvakuutus, jossa vanhemmuuden kustannuksia tasataan entistä paremmin mies- ja naisvaltaisten alojen kesken. Isiä tulee kannustaa vanhempainvapaiden pitämiseen.

Vanhempainvapaat
Tavoitteeksi asetetaan tasa-arvoinen vanhemmuus. Työelämän tasa-arvoa ja erityisesti isien merkitystä perheille korostetaan varaamalla molemmille vanhemmille oma osansa vanhempainvapaasta.

Vanhuspalvelut
Jokaiselle kuuluu arvokas ja turvallinen vanhuus. Itsenäistä kotona selviytymistä on tuettava niin kauan kuin se on mahdollista. Ikäihmiset tarvitsevat myös kohtaamispaikkoja, neuvontaa ja palveluohjausta. Ikäihmisiä hoitavien henkilöiden tulee olla sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. Osittaista hoitovapaata on laajennettava siten, että sitä voidaan käyttää lähiomaisten hoitoon.

Venäjä
Suomen on voimistettava omia kahdenvälisiä Venäjä-suhteitaan eri tasoilla. Tähän tarvitaan kansallinen Venäjä-toimintaohjelma. Samalla EU-Venäjä-politiikkaa on vahvistettava ja yhtenäistettävä. Venäjän kehitystä on seurattava ja myötävaikutettava maan kehitykseen kohti modernia, demokraattista ja moniarvoista eurooppalaista oikeusvaltiota.

Verotus
Laajan pohjoismaisen hyvinvointivaltion ylläpitäminen vaatii verotuloja. SDP kannattaa laajaa ja kattavaa veropohjaa. Ansiotulojen verotusta on kevennettävä ja pääoma- sekä omaisuusveroja nostettava. Verotuksella on kyettävä tukemaan työllisyyttä sekä pienentämään tuloeroja. Verotuksella on myös kannustettava ekologisesti kestävämpään elämäntapaan.
Yksityiskohtaisempia verokantojamme löydät mm. kohdista ansiotuloverotus, autoverotus, kiinteistövero, kunnallisverotus, perintövero, pääomatuloverotus, ruoan arvonlisävero ja ympäristöverotus.

Vuokratyö
Vuokratyöntekijöille on luotava parempaa työsuhdeturvaa ja säädettävä takuupalkka. Kunta-alalla voidaan edistää sijaispankkien käyttöönoton avulla pysyvien työsuhteiden luomista. Työaika- ja lomapankit on vakiinnutettava käyttöön.

Vuorotteluvapaa
Vuorotteluvapaasta on tehtävä pysyvä järjestelmä. On selvitettävä mahdollisuudet palkata opintojensa loppuvaiheessa oleva opiskelija vuorotteluvapaan sijaiseksi.

Y

Ydinvoima
Hyväksymme ydinvoiman lisärakentamisen osana suomalaista monipuolista energiaratkaisua. Ydinvoimaan investoiminen ei saa vähentää uusiutuviin energianlähteisiin suunnattavaa tutkimusta tai tuotekehitystä.

Yhdistyneet Kansakunnat YK
Tuemme YK:n uudistumisprosessia sekä Maailman ympäristöjärjestö UNEO:n perustamista. YK:n turvallisuusneuvoston kokoa on kasvatettava. Uusille jäsenille ei tule myöntää veto-oikeutta. SDP edistää Suomen jäsenyyttä YK:n turvallisuusneuvostossa kaudella 2013-2014. Kansainvälisen työjärjestön ILO:n asemaa kansainvälisten työehtojen määrittäjänä on vahvistettava.

Yksityiset hyvinvointipalvelut
Yksityiset palvelut voivat täydentää julkisia palveluita. Kunnalla tulee kuitenkin aina säilyä vastuu palvelun järjestämisestä.

Yleisradio
Suomessa tarvitaan myös tulevaisuudessa vahvaa julkisen palvelun yleisradioyhtiötä.

Yliopistot
Vaadimme yliopistojen perusrahoituksen lisäämistä. Yliopistojen on keskityttävä vahvuusalueisiinsa. Elinkeinoelämän rahoitus on tervetullutta, mutta se ei saa vaarantaa yliopistojen perustehtävää ja riippumattomuutta. Yliopistokoulutuksen tulee olla opiskelijoille maksutonta. Säätiömuotoisissa yliopistoissa tulee hallituksen valinta säilyä yliopistoyhteisöllä.

Ympäristöverotus
Verotuksella on ohjattava kestävämpään kulutukseen ja yhdyskuntarakenteeseen. Ympäristöveroja voidaan korottaa sosiaalinen oikeudenmukaisuus huomioiden.

Yrittäjyys
Kasvuhakuista yritystoimintaa on lisättävä. Pitkäjänteinen koulutus- ja elinkeinopolitiikka tukee yritysten toimintaedellytyksiä. Haluamme kehittää erityisesti yrittäjien sosiaaliturvaa. Yrittämisen riskien vähentämisellä entistä useampi voi aloittaa oman yritystoimintansa.

Ö

Öljy
Tavoitteenamme on tehdä Suomesta öljystä riippumaton yhteiskunta vuoteen 2030 mennessä.